11

mar
2022

500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla dzieci z Ukrainy

Pragniemy przekazać Państwu informacje związane ze świadczeniami Rodzina 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, które należą się obywatelom Ukrainy zamieszkałym w Polsce, będącym rodzicami. Oryginalny tekst znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko wspólnie z nim mieszka oraz pozostaje na jego utrzymaniu.
Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustala na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) można uzyskać na dziecko w wieku od 12-tego do 35-tego miesiąca życia. Kapitał przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli dziecko wspólnie mieszka oraz jest utrzymywane przez rodzica.
Rodzic dziecka decyduje czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. Łącznie kwota kapitału wynosi do 12 tys. zł na dziecko.

Kiedy świadczenie 500+ i RKO przysługują obywatelom Ukrainy zamieszkałym w Polsce
Świadczenie wychowawcze i rodzinny kapitał opiekuńczy mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.
Dokumentem potwierdzającym legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce może być, m.in:
• karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
• zezwolenie na pobyt stały lub karta stałego pobytu,
• decyzja:
• o przyznaniu statusu uchodźcy,
• o udzieleniu ochrony uzupełniającej,
• o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
• o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany,
• o udzieleniu ochrony czasowej w Polsce,
lub karta pobytu wydanej na podstawie jednej z ww. decyzji;
• zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce wraz z zezwoleniem na pracę wydanym na okres dłuższy niż 6 miesięcy, albo karta pobytu wydana w związku z udzieleniem danego zezwolenia na pobyt czasowy wraz z zezwoleniem na pracę;
• zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce lub karta pobytu wydana w związku z udzieleniem danego zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku, gdy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce zwalnia cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę; takimi zezwoleniami są np.:
• zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego udzielone w związku z pozostawaniem w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem polskim, wydane na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach,
• zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, wydane na podstawie art. 159 ust. 1 albo art. 161 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach,
• zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, wydane na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 7 lub 8 ustawy o cudzoziemcach.
• zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca;
• karta pobytu wraz z Kartą Polaka;

Składanie wniosków o 500+ i rodzinny kapitał opiekuńczy
Wniosek o świadczenie wychowawcze oraz rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.
Rodzic może również w celu złożenia wniosku zgłosić się na salę obsługi klienta placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu wniosku i jego elektronicznym złożeniu.
Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający charakter pobytu w Polsce.
Świadczenie ZUS wypłaca co miesiąc na wskazany rachunek bankowy.

Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки
Інформація для громадян України, які проживають в Польщі та які є батьками

Допомога на виховання 500+
Допомогу на виховання один з батьків може отримати на кожну дитину до 18 років, якщо дитина проживає разом з ним і залишається на його утриманні.
Право на допомогу на виховання від Закладу соціального страхування (ZUS) встановлюється на так званий період соціальної допомоги, який триває з 1 червня поточного року по 31 травня наступного року.
Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих на місяць на дитину.
Сімейний капітал опіки
Сімейний капітал опіки (RKO) можна отримати на дитину у віці від 12-го до 35-го місяця життя. Капітал надається на другу і кожну наступну дитину в сім’ї, якщо дитина живе разом з одним із батьків і залишається на його утриманні.
Один із батьків дитини вирішує, чи хоче він отримувати допомогу в розмірі 500 злотих протягом 24 місяців або в розмірі 1 000 злотих протягом 12 місяців. Загальна сума капіталу становить до 12 тисяч злотих на дитину.

Коли допомога 500+ та Сімейний капітал опіки надається громадянам України, які проживають у Республіці Польща
Допомогу на виховання і Сімейний капітал опіки можуть отримати громадяни України, які постійно проживають у Республіці Польща.
Документом, що підтверджує законність перебування і доступ до ринку праці в Республіці Польща, може бути, між іншими:
• карта на тимчасове перебування з анотацією „доступ до ринку праці”;
• дозвіл на постійне перебування або карта постійного перебування,
• рішення:
• про надання статусу біженця,
• про надання додаткового захисту,
• про надання дозволу на проживання з гуманітарних причин,
• про надання дозволу на толероване перебування,
• про надання тимчасового захисту у Польщі,
або карта перебування, видана на підставі одного з перерахованих вище рішень;
• дозвіл на тимчасове перебування в Польщі, разом із дозволом на роботу, виданим на термін більш як 6 місяців, або карта на перебування, видана у зв’язку з наданням даного дозволу на тимчасове перебування разом з дозволом на роботу;
• дозвіл на тимчасове перебування в Польщі або карта на перебування, видана у зв’язку з наданням даного дозволу на тимчасове перебування, – у разі, якщо вид дозволу на тимчасове перебування в Польщі звільняє іноземця від обов’язку мати дозвіл на роботу; такими дозволами є, наприклад:

• дозвіл на тимчасове перебування для члена сім’ї громадянина Польщі, наданий у зв’язку з перебуванням у визнаному польським законодавством шлюбі з громадянином Польщі, виданий на підставі ст. 158 абзац 1 Закону Про іноземців,
• дозвіл на тимчасове перебування для возз’єднання з сім’єю, виданий відповідно до ст. 159 абзац 1 або ст. 161 абзац 2 Закону Про іноземців,
• дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з іншими обставинами, виданий відповідно до ст. 186 абзац 1 п. 3, 4, 7 або 8 Закону Про іноземців.
• посвідчення, видане Головою Управління у справах іноземців на підставі ст. 35 Закону від 13.06.2003 р. Про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща, разом із тимчасовим посвідченням особи іноземця;
• карта перебування разом із Картою поляка;

Подання заявок на 500+ і Сімейний капітал опіки
Заявку на отримання допомоги на виховання та Сімейний капітал опіки можна подати в електронному вигляді через PUE ZUS, портал Emp@tia і через електронний банкінг багатьох польських банків.
Один із батьків може також з’явитися в зал обслуговування клієнтів ZUS, де йому буде надана допомога в заповненні заявки та її електронній подачі.
До заявки громадянин України повинен додати документ, що підтверджує характер перебування в Республіці Польща.
Допомога ZUS виплачується щомісяця на вказаний банківський рахунок