Regulamin płatności za rezerwację miejsca w placówkach Spółki Leśny Skrzat Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.lesny-skrzat.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 1. Spółka / Placówki Spółki Leśny Skrzat Sp. z o.o. – Spółka Leśny Skrzat Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 56h 56-400 Oleśnica nr KRS 0000678710 będąca właścicielem serwisu internetowego www.lesny-skrzat.pl oraz uprawniona do świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych w zamian za ustalone wynagrodzenie Biuro położonym w Oleśnicy przy ul. Szkolnej 4B;
 2. Serwis internetowy – strona internetowa www.leśny – skrzat.pl;
 3. Rezerwacja online – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą linku rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.lesny – skrzat.pl;
 4. Opiekun/Opiekunowie – osoba fizyczna / osoby fizyczne;
 5. Przelewy24.pl – dane grupy „przelewy.24”: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł,

§ 2
Postanowienia ogólne

1.Serwis internetowy umożliwia Opiekunowi/Opiekunom rezerwację miejsca w placówkach Spółki Leśny Skrzat Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego.
2. Po kliknięciu na zamieszczoną na stronie serwisu internetową rezerwację miejsca w placówce Spółki Leśny Skrzat Sp. z o.o., Opiekun/Opiekunowie zostanie/zostaną automatycznie przekierowany/przekierowani na stronę, gdzie będzie mógł /będą mogli zapoznać się ze szczegółami i zasadami rezerwacji.

 1. Do korzystania ze serwis internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.
  5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z serwisu internetowego lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

§ 3
Warunki rezerwacji online

 1. Opiekun/Opiekunowie może/mogą dokonać rezerwacji miejsca w placówkach Spółki Leśny Skrzat przez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.lesny-skrzat.pl (wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji), który zawiera podstawowe dane:
 2. a) imię i nazwisko
 3. b) miejsce zamieszkania;
 4. c) adres e – mail;
 5. d) numer telefonu;
 6. e) dane dziecka
 7. Dane wskazane przez Opiekuna/Opiekunów w formularzu rejestracji są automatycznie przekazywane do serwisu www.przelewy24.pl
 8. Dane osobowe przekazane przez Opiekuna/Opiekunów w związku z rezerwacją miejsca przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych.
 9. Administratorem danych osobowych jest Spółka Leśny Skrzat Sp. z o. o.
  4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić prawidłową realizację umowy.
 10. Opiekunowi / Opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – pisemnie na adres Leśny Skrzat Sp. z o.o. ul. Szkolna 4B, 56-400 Oleśnica.

§ 4
Cena i płatności

1.Kwota za opłatę rezerwacyjną wynosi 490 zł, na którą składają się zgodnie z cennikiem:

 1. a) wpisowe w wysokości 250 zł;
 2. b) kaucja w wysokości 240 zł.
 3. Po prawidłowym dokonaniu płatności Opiekun/Opiekunowie zostanie/zostaną poinformowany/i o przyjęciu płatności na podany w trakcie rezerwacji adres e-mail.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji rezerwacji miejsca w placówce w przypadku, gdy dane podane przez Opiekuna / Opiekunów w formularzu są niepełne lub nieprawidłowe.
 5. Płatności za rezerwację można dokonać według następujących metod:
  a) poprzez internetowy przelew bankowy (lista banków dostępna na stronie www.przelewy24.pl);
 6. b) przelew tradycyjny na podany w systemie rezerwacyjnym numer rachunku bankowego
  Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin przelewy24 dostępny pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin.
 7. W przypadku wyboru metody płatności za pomocą przelewu tradycyjnego, rezerwacja miejsca otrzymuje status oczekującej i zostanie potwierdzona, jeżeli wpłata na rachunek bankowy Spółki zostanie zaksięgowana w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.

§ 5

Zawarcie umowy o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnej

 1. Po dokonaniu rezerwacji miejsca w placówce Spółki Leśny Skrzat Sp. z o.o. oraz opłaceniu opłaty rezerwacyjnej Opiekun / Opiekunowie zobowiązani się do zawarcia umowy o świadczenie usługi opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnej najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego przedmiotowa umowa ma obowiązywać.
 2. Nie zawarcia umowy w terminie wskazanym w pkt 7 jest jednoznaczne z rezygnacją z dokonanej rezerwacji online.

3.W przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych w placówce Leśny Skrzat Sp. z o.o. w zakreślonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Opiekuna/ Opiekunów, zwrotowi podlega część opłaty rezerwacyjnej, w postaci kaucja w wysokości 240 zł, w terminie 14 dni od dnia w którym umowa miała być zawarta.

4.W przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych w placówce Leśny Skrzat Sp. z o.o. w zakreślonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Spółki, zwrotowi podlega całość opłaty rezerwacyjnej, w terminie 14 dni od dnia w którym umowa miała być zawarta.

 

§ 6

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości.

2.Opiekun/Opiekunowie zobowiązany jest / są niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego. 3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu rezerwacji można zgłaszać pisemnie na adres: Leśny Skrzat Sp. z o.o. ul. Szkolna 4B, 56-400 Oleśnica lub za pomocą wiadomości e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl

4.W reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

 1. Spółka ma 14 dni na rozpatrzenie wniesionej reklamacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z usługi rezerwacji miejsca online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu. Spółka poinformuje o zmianie regulaminu na stronie serwisu internetowego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką, a Opiekunem / Opiekunami, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.