KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leśny Skrzat Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 56H
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi oraz uzyskaniu informacji proszę o kontakt na adres e-mail: biuro@zlobek.lesny-skrzat.pl podając jako temat wiadomości „DANE OSOBOWE”.
 3. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje jedynie dane niezbędne przy realizacji umowy, pobytu dziecka w Placówce, udziale w wycieczkach, konkursach, (np. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych,NIP, REGON).
 4. Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:
 • w celu wystawienia Fv,
 • dla celów wypełniania obowiązków podatkowych, w zakresie rachunkowości jak i sprawozdawczości finansowej,
 • w celach nawiązania stosunku pracy jako strona trzecia,
 • w celach związanych z rekrutacją,
 • przyjęciem dziecka do przedszkola,
 • w celu realizacji przedmiotu zawartej pomiędzy nami umowy współpracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą bądź z publicznie dostępnych źródeł (CEIDG i KRS).
 2. Pani/Pana dane będą przekazywane:
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • podmiotom związanym z ciążącymi na nas obowiązkach prawnych (np. urzędy skarbowe),
 • dane osobowe będą również udostępniane organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych oraz do ich wycofania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w spr. ochrony danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i realizacji jej postanowień.